[]

Voorwaarden per 01-01-2011

Leverings- en verkoopvoorwaarden van de stichting Het Zeefdruk Instituut

Artikel 1: Definities
1.      In deze verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

a.      Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;

b.      Leverancier: Ecotextieldruk BV gevestigd te Groningen, welke de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;

Artikel 2: Algemeen
1.      Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomsten.

2.      Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze verkoopvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen
1.      Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.

2.      Aanbiedingen van de leverancier zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn venworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan de leverancier gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Artikel 4: Annulering
1.      De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de leverancier ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de leverancier geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de leverancier reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 5: Prijs
1.      Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.

2.      De prijs die de leverancier voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

3.      Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.      Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.

5.      Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze verkoopvoorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de branche als redelijk beschouwd bedrag.

Artikel 6: Prijswijzigingen
1.      De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen:

a.      stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn,

b.      stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten,

c.      invoering van nieuwe- en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen,

d.      een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen.

2.      Onduidelijke instructies, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die de leverancier tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijken wijs mocht venwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

3.      De leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen instructies en specificaties aanbrengt. De leverancier zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: Betalingstermijn
1.      Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever van de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen ofwel vooruit te betalen in geval van een bestelling buiten Nederland of bij bestellingen binnen Nederland binnen 30 dagen na het gereedkomen van de opdracht, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel in zijn geheel bij het verstrekkenvan de opdracht plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is dieniet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.

2.      De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de leverancier zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de leverancier te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat de leverancier daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van de leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

3.      Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. De leverancier is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

4.      Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van 100,00 Euro.

Artikel 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
1.      Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de leverancier zijn bedrijf uitoefent.

2.      De leverancier is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.

3.      De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van de leverancier bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.

4.      Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

5.      Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het Internetnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

6.      De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artilel 9: Termijn van levering
1.      Een door de leverancier opgegeven tenmijn van levering heeft tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De leverancier is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

2.      De binding van de leverancier aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever tussentijdse wijziging(en) in de specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig vastgestelde levertijd.

3.      De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de leverancier mogelijk te maken zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de leverancier, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door het inachtnemen van het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 18 van deze verkoopvoorwaanden.

4.      Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier nodig is. De leverancier is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeen komst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de leverancier de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering
1.      De opdrachtgever is gehouden na aflevering onverwijld te onderzoeken of de leverancier de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden de leverancier er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het bedoelde onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 10 dagen na aflevering.

2.      De leverancier is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

3.      De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

4.      Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van de leverancier voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.

5.      De prestatie van de leverancier geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het gelevende in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
1.      De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door de leverancier niet niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissie media.

Artikel 12: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
1.      Indien de opdrachtgever met de leverancier is overeengekomen, dat de opdrachtgever materiaal of producten ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige verwerking als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies van de leverancier vragen.

2.      De opdrachtgever is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De opdrachtgever zal hiertoe de opgave van de leverancier vragen. De opdrachtgever staat er voor in, dat de leverancier een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de leverancier houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.

3.      De leverancier is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de verwerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.

4.      De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de leverancier onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen ten opzichte van de opdracht.

6.      De opdrachtgever is gehouden de leverancier op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de verwerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.

7.      De opdrachtgever is op verzoek van de leverancier gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de restanten bij de leverancier af te halen.

Artikel 13: Overmacht
1.      Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

2.      Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, terrorisme, mobilisatie, onlusten, overstroming, storm, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan energie, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1.      De aansprakelijkheid van de leverancier uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.

2.      De leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

3.      De leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

4.      De leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade aan door hem van de opdrachtgever ontvangen en door de leverancier te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever de leverancier niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten.

5.      Indien de leverancier ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze verkoopvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en de leverancier alles vergoeden wat hij aan deze diende dient te voldoen.

6.      De leverancier is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar de leverancier weinig of geen invloed op kan uitoefenen. De leverancier kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met de leverancier of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat dan wel zichtbaar wordt gedurende de relatie met de leverancier.

7.      De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is en de leverancier derhalve niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

8.      De leverancier is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen of voor de inhoud van door de opdrachtgever aangeleverd materiaal. Evenmin kan de leverancier of diens provider aansprakelijk worden gesteld indien een of meerdere domeinen van cliënt door zogenaamde ‘domein-jackers’ wordt of worden ontvreemd, gestolen, verhandeld, of iets dergelijks.

9.      De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die leverancier mocht lijden ten gevolge van een aan hem toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit een met leverancier aangegane overeenkomst en uit deze voorwaarden.

10.    Loondruk Voorbehoud

De leverancier zal al uw opdrachten met de meeste zorg en spoed uitvoeren echter kan zij niet instaan voor de uiteindelijke hechting van de opdruk op de door opdrachtgever aangeleverde textiel. In sommige gevallen wordt door fabrikanten gebruik gemaakt van bepaalde coatings, waarbij de ene soort coating zich beter leent voor bedrukking dan de andere soort. Daar de fabrikant nagenoeg nooit aangeeft met welke coating de textiel is behandeld, kan de leverancier  uw bedrukkingen uitsluitend proefondervindelijk accepteren, met die uitsluiting kan de leverancier niet  instaan voor eventuele hechtingsproblemen op termijn. Vergoeding van goederen welke door de opdrachtgever worden verstrekt zijn dus niet van toepassing wanneer een of meerdere de in dit artikel genoemde problemen zich voordoen.

Artikel 15: Recht van Retour en vergoedingen
Het is opdrachtgever toegestaan, artikelen die niet besteld zijn of bedrukt zijn met een onjuist logo te retourneren binnen 14 dagen. Bij bedrukking op onbehoorlijke wijze of slechte bedrukking kan er ook met de opdrachtnemer worden overeengekomen hiervoor een vergoeding af te stemmen. De wettelijke bedenktijd voor het retour sturen van onbedrukte goederen is 14 dagen ingaand op het moment dat de consument het product ontvangt. Bij bewerking of het bedrukken van een product welke wij in opdracht van de klant op zijn of haar verzoek uitvoeren gaat de bedenktijd in op het moment dat de consument bestelt. Na het accepteren van het drukvoorbeeld gaat de opdrachtgever ermee akkoord dat het recht van retour of het annuleren van een opdracht niet meer van toepassing is ook wanneer dit binnen de termijn  van 14 dagen valt.


Artikel 16: Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

 

Trans